Lehoty kontrol

Lehoty technických kontrol podľa kategórií vozidiel
- kategórie L1e a L2e v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v štvorročných lehotách
- kategórie L3A1 v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodický v štvorročnej lehote
L3A2,L3A3, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, M1, N1 a O2 v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách
- kategórie M2, N2, N3, O3 a O4 v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
- kategórie M3 po prvom prihlásení do evidencie periodicky v jednoročných lehotách, po ôsmich rokoch od prvého prihlásenia do evidencie periodicky v polročných lehotách
- kategórie M, N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlo používané na taxislužbu v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách
- kategórie T a R v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách
- kategórie L, M, N, O, T a R používané v autoškole ako výcvikové vozidlo v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách

Lehoty emisných kontrol podľa kategórií vozidiel
- kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách
- kategórie M1 a N1 so vznetovým motorom v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách
- kategórie M2, M3, N2 a N3 v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
- kategórie M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlo používané na taxislužbu v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách
- kategórie T v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v štvorročných lehotách, počnúc 1. januárom 2009
- kategórie M, N a T používané v autoškole ako výcvikové vozidlo v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
- kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom v jednoročných lehotách.

Technickej kontrole nepodliehajú kategórie
- L1e do 50cm3
- L2e – malé trojkolky do 50cm3
- O1 do 0,75 t (750 kg)
- R1 – malé prípojné vozíky za traktor do 1500 kg

Príprava pred technickou / emisnou kontrolou

STK vykoná technickú a/alebo emisnú kontrolu :

- vozidlo je pristavené umyté, čisté a s povinnou výbavou
- vozidlá určitých kategórií sú prevádzkovatelia povinní pristaviť na technickú kontrolu aj zaťažené v miere ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom:
- zákon MDaV SR č. 106/2018 Z.z. v platnom znení
- vykonávacie predpisy zákona – Vyhláška MDaV SR č. 137/2018 a 138/2018 Z.z. v platnom znení
- vozidlo záchrannej služby určené na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidlo určené na prepravu uhynutých zvierat a vozidlo pohrebnej služby sa musí pristaviť dezinfikované.

STK nevykoná technickú a/alebo emisnú kontrolu ak:

- nemožno naštartovať motor
- vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie
- je zistený zjavný únik prevádzkových médií
- alebo vozidlo má poruchu na plynovom zariadení
- vodič nepredloží doklad o dezinfekcii vozidla, ak je vyžadované (špeciálne vozidlá – pohrebné služby, kafilérie, prevoz infekčných materiálov).
- nepredloží protokol o montáži plynového zariadenia LPG, CNG, ak bola prestavba vozidla vykonaná na území Slovenska

Pred začatím technickej a/alebo emisnej kontroly musí prevádzkovateľ alebo vodič vozidla predložiť doklady:

- osvedčenie o evidencii časť. I. alebo II., alebo potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru, alebo výpis z karty vozidla
- protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia bola vykonaná prestavbou vozidla v Slovenskej republike

Povinná výbava podľa kategórií vozidiel

Lekárnička, autolekárnička – najdôležitejšia súčasť povinnej výbavy každého osobného vozidla a vozidiel kategórie M1, N, L, T, C a Ps,
- Vozidlo kategórie M2, M3 s počtom do 22 miest na sedenie musí mať jednu autolekárničku pre hromadnú dopravu
- Vozidlo kategórie M2, M3 s počtom nad 22 miest na sedenie musí mať dve autolekárničky pre hromadnú dopravu.

Výstražný trojuholník – homologizovaný podľa EHK 27
- Osobné vozidlá, vozidlá kategórie M, N, T, C a Ps, - homologizovaný prenosný výstražný trojuholník schválený podľa predpisu EHK 27.

Reflexná vesta
- Povinná výbava osobného auta, motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps,
- Povinná výbava pre pomalé vozidlo

Vozidlo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 40 km/h musí byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK 69.

Povinná výbava pre LPG
- kategória M1,N1 poháňané skvapalneným ropným plynom LPG, musia byť v zadnej časti vozidlá označené zelenou kosoštvorcovou nálepkou "LPG"
- kategórie M2 a M3 navyše aj v prednej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo, povinne vybavené identifikačným znakom "LPG"

Povinná výbava pre CNG
- kategória M1,N1 na stlačený zemný plyn, musia byť v zadnej časti vozidla označené zelenou kosoštvorcovou nálepkou „CNG“
- kategórie M2 a M3 aj v prednej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo povinne vybavené identifikačným znakom "CNG"

Hasiaci prístroj - povinná výbava motorového vozidla kategórie
- M2, M3 s počtom do 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg
- M2, M2, M3 s počtom nad 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 12 kg,
- N2, N3, T, C a Ps, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,

M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorého hmotnosť náplne je najmenej 1,3 kg.

© 2022-2024 STK Stupava | GDPR | ISO 37000:1